fbpx

Deze publieke consultatie loopt van 19/8/2021 tot en met 19/9/2021. Iedereen kan tot die datum bezwaren of opmerkingen indienen bij Agentschap voor Natuur en Bos, AVES, Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt (aves.lim.anb@vlaanderen.be).

Eventuele vragen kunnen natuurlijk ook via mail aan ons gesteld worden info@limburgs-landschap.be

Toegankelijkheidsregeling natuurreservaat Demervallei (Hoeselt)

Beheerder: Limburgs Landschap vzw, Dekenstraat 39/3, 3550 Heusden-Zolder

Artikel 1. – Toepassingsgebied

 1. Deze regeling heeft betrekking op het natuurreservaat Demervallei, op het grondgebied van de gemeente Hoeselt.
  1. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de kaart die is toegevoegd als bijlage.
  1. Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het kader van het toezicht of het beheer van het gebied.

Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen

 • De toegankelijkheid wordt geregeld door de kaart met bijhorende legende, en de bijhorende borden in het gebied en aan de ingangen ervan.
  • Aan het gemeentehuis van Hoeselt vertrekken momenteel twee bewegwijzerde wandelroutes die het noordelijke deel van het natuurgebied aandoen. Het betreft de Buckenslindewandeling (groene balkje; 3,5 km) en de Demervalleiwandeling (rode driehoekje; 7,5 km).  Aan de kerk van Werm vertrekt de Bronnenwandeling (oranje bolletje; 7 km) die door het zuidelijke deelgebied loopt.
  • Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder of het Agentschap voor Natuur en Bos, hierna het Agentschap te noemen, om het geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar door toegankelijk in de mate zoals in deze regeling bepaald.
  • Het gebied is, behoudens op de wegen of bij begeleide bezoeken, enkel toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Art. 3. – Weggebruikers

 • De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend toegankelijk voor voetgangers, en voor honden aan de leiband tenzij anders aangegeven.
  • Voor de aangelanden geldt een uitzondering op het verbod tot toegang van (gemotoriseerde) voertuigen op de wegen, ten behoeve van het bereiken van hun gronden.

Art. 4. – Watergebruikers

Niet van toepassing.

Art. 5. – Zones

Niet van toepassing.

Art. 6. – Beschermingsvoorschriften

 • Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te brengen aan de infrastructuur of de planten. Het is verboden bloemen, paddenstoelen, vruchten of noten te plukken of mee te nemen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan na navraag bij de beheerder. Dieren mogen niet gevoederd worden. Het is strikt verboden te roken bij brandgevaar. In andere gevallen dienen opgerookte sigaretten onmiddellijk gedoofd te worden. Alle mogelijke afval (incl. peuken, hondenuitwerpselen, …) moet uit het gebied worden meegenomen. Om de rust in het gebied te bewaren, zijn het gebruik van toestellen als transistorradio’s, drones en dergelijke niet toegelaten.
  • De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten bij georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht, onmiddellijk op het einde van de betrokken activiteit worden verwijderd.

Art. 7. – Aansprakelijkheid bij ongevallen

 • De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het Agentschap, zodat gebeurlijk beroep kan worden gedaan op de polis burgerlijke aansprakelijkheid.
  • Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige wind of onweer en het betreden van het gebied tussen zonsondergang en zonsopgang worden ten stelligste ontraden en zijn op eigen risico, zodat de beheerder niet kan worden aangesproken voor de vergoeding van de schade.

Art. 8. – Onderrichtingen

Personen die belast zijn met toezicht overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, kunnen bezoekers omwille van de veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zo nodig, desnoods met behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden.

Art. 9. – Afwijkingen

De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 5 van deze regeling toestaan, voor zover het geen activiteiten betreft die door hun aard of omvang schade kunnen teweegbrengen  aan fauna, flora of derden, bedoeld in artikel 2, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. De aanvraag tot toestemming moet minstens 35 dagen van tevoren, schriftelijk of via elektronische drager worden toegezonden aan de beheerder. Indien het een activiteit betreft die door haar aard of omvang schade kan teweegbrengen  aan fauna, flora of derden dan moet eveneens een toestemming worden gevraagd van de beheerder.

Art. 10 – Bekendmaking

 1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
  1. De gemeente houdt deze regeling ter inzage van de bevolking.

Kaart Toegankelijkheidsregeling wegen

Kaart Toegankelijkheidsregeling bebording

Share This