fbpx

Algemene Voorwaarden

Limburgs Landschap vzw vindt het belangrijk om de persoonsgegevens en privacy van haar gebruikers te beschermen. Hieronder lees je wat dat inhoudt. We gaan ook dieper in op: foto’s die worden opgeladen via de website, cookies, deelname aan campagnes en activiteiten van Limburgs Landschap vzw.

Privacyverklaring Limburgs Landschap vzw

Limburgs Landschap vzw vindt het belangrijk om de persoonsgegevens en privacy van haar gebruikers te respecteren, te beschermen en te waarborgen. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij met die gegevens omgaan.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onderstaande privacyverklaring geldt voor alle projecten en activiteiten van Limburgs Landschap vzw.

Limburgs Landschap vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt in ieder geval met zich mee:

• Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
• De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• We vragen altijd om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
• We nemen de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
• We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• We brengen je op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en we respecteren deze.

Als Limburgs Landschap vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Limburgs Landschap vzw
Dekenstraat 39 – 3550 Heusden-Zolder
Telefoon: 011/53.02.50
info@limburgs-landschap.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Limburgs Landschap vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze vereniging.
• Het versturen van digitale nieuwsbrieven, het Limburgs Landschap Magazine en uitnodigingen.
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).
• Public relations en direct marketing: het bekendmaken van activiteiten en opinies van onze organisatie.
• Werven en verzamelen van giften.
• Marktonderzoek en statistisch onderzoek.
• Registratie op de website(s).
• Afhandelen van aankopen, beheer klanten en leveranciers.

Welke gegevens verwerken we?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de onderstaande persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Abonnees nieuwsbrieven:

 • E-mailadres, naam, datum registratie
 • Eventuele aanvullende profielgegevens indien relevant voor de nieuwsbrief (postcode, gemeente, organisatie…)
 • Verzonden e-mails, open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven

Leden:

 • Naam en adres voor de verzending van het Limburgs Landschap Magazine
 • Datum registratie en betalingen voor het verzenden van de lidkaart
 • Telefoonnummer of mailadres (niet verplicht door te geven) voor vragen bij retour tijdschrift of overschrijvingen lidgeld

Vrijwilligers:

 • Naam, adres, mailadres en telefoonnummer om de vrijwilligers te kunnen contacteren
 • Datum registratie en functie vrijwilliger

Klanten en deelnemers projecten en activiteiten

 • Specifieke gegevens voor de uitvoering van de activiteit (zoals keuze workshop, facturatiegegevens) of het leveren van de dienst (adres, bestelling,…).
 • Gegevens m.b.t. jouw profiel

Donateurs

 • Persoonsgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Historiek van de stortingen

Netwerkcontacten

 • Persoonsgegevens
 • Gegevens m.b.t. uitgeoefend beroep en functie
 • Profielgegevens zoals interesses in thema’s

Websitebezoekers

Deze privacyverklaring geldt voor de websites in beheer van Limburgs Landschap vzw:
www.limburgs-landschap.be en www.mijnwebwinkel.be/winkel/limburgs-landschap.

Onze website kan gegevens (waaronder persoonlijke gegevens) lokaal verzamelen en opslaan op jouw apparaat met mechanismen zoals browserwebopslag, applicatie-gegevenscaches en cookies. Deze informatie laat toe de gebruiker te herkennen en zodoende efficiënt gebruik te maken van de platformfuncties zoals ingelogd blijven, navigering door de informatie, gebruik van functionaliteiten, enz.

Onze website gebruikt:

 •  Noodzakelijke en functionele cookies

Noodzakelijke cookies zijn voor het uitvoeren van de communicatie essentieel en dienen uitsluitend voor dat doel, zoals het voorkomen van dataverlies. Functionele cookies hebben tot doel een door jou als gebruiker gevraagde dienst te leveren. Voorbeelden zijn het onthouden van je taalvoorkeur of logingegevens.

 • Performantie cookies

We wisselen ten behoeve van onze websites informatie uit met jouw computer voor intern gebruik met als doel het gebruiksgemak van de website te garanderen of verbeteren. De verzamelde informatie geeft ons de mogelijkheid de site te verbeteren en de gebruikservaring te optimaliseren.

 • Profiel cookies: 

Gebruikte toepassingen: Google Analytics. Profiel cookies hebben tot doel het surfgedrag bij te houden (over de websites waar de profiling cookie van afkomstig is). Deze cookies worden gebruikt door websitehouders, advertentienetwerken, mediabureaus en adverteerders. Aan de hand van dit surfgedrag worden (algemene) aannames gedaan (bijvoorbeeld: man/vrouw, leeftijd) en wordt (een deel van) de content of advertenties daar op afgestemd.

De analytische data van onze websites tonen locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan jouw (vermoedelijke) locatie op een kaart worden bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn niet nauwkeurig en dus ruim onvoldoende om je precieze locatie te achterhalen. Deze locatiegegevens worden dus niet gebruikt om je te identificeren doch enkel om de goede technische werking van de website te garanderen.

 • Logs

Wanneer je onze bezoekt of de inhoud ervan bekijkt, worden volgende gegevens automatisch verzameld en opgeslagen in serverlogbestanden:

 • Details over hoe de service gebruikt werd, zoals raadplegingen en opdrachten.
 • IP-adres en diverse telecommunicatiegegevens.
 • Informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware, software en netwerk gegevens.
 • Alle geldige en ongeldige pogingen tot aanmelding.

Verwerking van foto’s en video’s (beelden)

Limburgs Landschap vzw respecteert naast de privacywetgeving ook de wetgeving aangaande het portretrecht (recht op afbeelding).

Limburgs Landschap vzw zal altijd toestemming vragen om enerzijds een afbeelding te nemen van een persoon, en anderzijds om deze te mogen publiceren of verspreiden. Dit behoudens de in de wet voorziene gevallen waar er geen uitdrukkelijke toestemming nodig is, samen te vatten als:

 • Beelden op een publieke plaats als een persoon zich in de openbaarheid begeeft, en deze persoon niet het hoofdonderwerp vormt van de afbeelding.
 • Toevallige personen op een publieke plaats.
 • Personen in een menigte.
 • Publieke personen.

De toestemming voor het gebruik in een publicatie zal gevraagd worden als het gaat:

 • Om een illustratie bij een artikel op de website of in een nieuwsbrief
 • Om een beeld in een online of gedrukte informatieve publicatie / brochure/tijdschrift
 • Om een afbeelding op sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest)
 • Om een campagnebeeld voor een project van Limburgs Landschap vzw

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, zullen we nooit verkopen. De verstrekking aan derde partijen gebeurt enkel en alleen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (Google Analytics);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (Microsoft Office 365);
 • Het verzorgen (en verspreiden) van digitale nieuwsbrieven en uitnodigingen (CleverReach; Microsoft Office 365);
 • Het beheren van financiële gegevens, boekhoudpakket (PROACC – Exact)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. In deze verwerkersovereenkomst staan uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wat met een overdracht buiten Europa?

Limburgs Landschap vzw streeft er naar alle gegevens te verwerken binnen de EU. Niettemin kunnen er gegevensverwerking en/of overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie indien dit noodzakelijk is voor de werking. Ingevolge AVG mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de Privacywet worden nageleefd. Het land, de duur van de overdracht en de opslag, de aard van de gegevens en de precieze doeleinden zijn criteria die geval per geval onderzocht moeten worden.

Limburgs Landschap vzw garandeert dat geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen werden genomen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese Privacywet. Deze overdracht zal slechts plaatsvinden op basis van één van de gronden vermeld in de paragraaf “Verstrekking aan derden”.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Bewaartermijn

Limburgs Landschap vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Leden en vrijwilligers: tot iemand beroep doet op zijn rechten om verwijderd te worden of tot maximum 10 jaar inactiviteit
 • Donateurs, deelnemers aan allerlei activiteiten: tot maximum 10 jaar
 • Klanten, donateurs, deelnemers projecten: 10 jaar
 • Nieuwsbrieven: bewaren tot maximum 3 jaar inactiviteit
 • Netwerkcontacten: tot iemand beroep doet op zijn rechten of tot we te weten komen dat de persoon de functie niet meer uitoefent.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Limburgs Landschap vzw van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Limburgs Landschap vzw zal je vraag altijd zo snel mogelijk behandelen, ten laatste na 15 werkdagen.

Een uitschrijflink wordt toegevoegd aan al onze uitgestuurde nieuwsbrieven.
Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Aangezien het voor Limburgs Landschap vzw onmogelijk is continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan de gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via info@limburgs-landschap.be. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op www.privacycommission.be/nl.

Wijziging privacy statement

Limburgs Landschap vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op deze pagina. De laatste wijziging gebeurde op 18 mei 2018 waarmee we alle verplichtingen van de AVG in onze werkwijze en in deze verklaring opnamen.

 

Verkoopsvoorwaarden activiteiten van Limburgs Landschap vzw met inschrijving

Activiteiten van Limburgs Landschap vzw, zoals begeleide wandelingen, zijn gratis voor leden, tenzij anders vermeld in de aankondiging. Niet-leden betalen 2 euro. Voor activiteiten waarbij je moet in schrijven én betalen, is je inschrijving pas definitief wanneer Limburgs Landschap vzw je betaling ontvangen heeft, tenzij anders vermeld in de aankondiging.

Verwittig ons altijd als je niet deelneemt aan een activiteit waarvoor je bent ingeschreven dus ook als je je inschrijfgeld nog niet hebt voldaan of als de activiteit gratis is.

Voor aanvang van een activiteit waarvoor men verplicht moet inschrijven, moet het volledige deelnamegeld betaald zijn.

Limburgs Landschap vzw behoudt zich het recht voor om te allen tijde een activiteit te annuleren. Vanzelfsprekend brengen wij je hierover zo snel mogelijk op de hoogte.

Wanneer Limburgs Landschap vzw een activiteit annuleert, betalen wij je inschrijvingsgeld integraal terug. Voor eventuele andere kosten kan Limburgs Landschap vzw niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij vragen kan je steeds contact opnemen met:

Limburgs Landschap vzw
Dekenstraat 39
3550 Zolder
011 53 02 50
BTW BE28 4564 0220 0120
info@limburgs-landschap.be

Auteursrechten van foto’s opgeladen via de website

Bezoekers die via de site, bijvoorbeeld bij een wedstrijd, beelden inzenden, mogen dat enkel doen met beelden waarvan ze de volledige auteursrechten bezitten. Deelnemers behouden de auteursrechten op de ingezonden foto(’s).

De deelnemers gaan ermee akkoord dat Limburgs Landschap vzw de foto(’s) kan gebruiken voor algemene communicatie en de foto(’s) kan verspreiden naar derden, zonder dat hiervoor een vergoeding van het auteursrecht verschuldigd is.

Deelnemen aan campagnes

Wie zich bij deelname aan een campagne akkoord verklaart met de privacyverklaring van Limburgs Landschap, geeft Limburgs Landschap vzw de toestemming hem/haar via e-mail op de hoogte te brengen van de resultaten van de campagne.