fbpx

In  2018 keurde het Agentschap voor Natuur en Bos onze aanvraag voor een project rond de gladde slang goed. Het ging om een dossier dat kaderde in de oproep Projectsubsidies Natuur (PSN) waarmee we centen konden krijgen voor inrichtingsmaatregelen ten voordele van Europese leefgebieden en soorten in Vlaanderen en Europa.

Werkgebied was de Vossenberg in Dilsen-Stokkem. Doelsoort: de gladde slang. In dit natuurgebied zat nog een populatie van deze inheemse, niet giftige slangensoort. In ons dossier stelden wij een reeks maatregelen voor om de terreinsituatie te verbeteren en een goed vervolgbeheer te kunnen uitvoeren. Op die manier wilden we deze kwetsbare soort graag beschermen en laten uitbreiden.

Het leefgebied van deze populatie bevond zich op een helling met droge heide. Een deel van deze helling was nog structuurrijk en goed ontwikkeld: veel heidestruikjes afgewisseld met grazige plekken en her en der boompjes en struiken. De oostelijke zijde daarentegen was deels sterk vergrast met pijpenstrootje en stevig verbost.

De begrazing door schapen op het ‘goede’ deel had duidelijk een gunstig effect. Maar de opvolging en uitvoering van dit soort beheer bleek te arbeidsintensief. Daarom willen we nu via dit project het begrazingsbeheer vereenvoudigen en tegelijk ook het oostelijk deel in het beheer betrekken, door een permanent raster te plaatsen over een grotere oppervlakte. Gezien de locatie, moet het zeker gaan om een ‘wolf-proof’-raster.

Daarnaast wordt in het oostelijke deel ook de verbossing aangepakt. Dit door het verwijderen van boom- en struikopslag. Enkele hopen plagsel van uit het verleden worden eveneens verwijderd. Het blijkt dat deze plekken de verspreiding van adelaarsvaren veroorzaakten over een groot deel van deze zone.

Via deze ingrepen zal de aangepakte zone verbeterd worden, zowel de kwaliteit van het heideterrein als de kwaliteit van het leefgebied voor de gladde slang. Maar daar stopt het verhaal niet. Ook het vervolgbeheer is belangrijk. Zo zullen we via een seizoenbegrazing met schapen de verbossing binnen de perken houden, aangevuld met kleinschalig plaggen en maaien waar de begrazing onvoldoende effect heeft. Dit alles in functie van ‘onze’ gladde slang.
Zonder twijfel zullen andere soorten meeliften op de resultaten van dit beheer. We denken aan bruine eikenpage, levendbarende hagedis en zadelsprinkhaan.

Een bijkomende positieve factor in dit project is de aanleg van de fiets- en faunapassage onder de drukke Europalaan N771. Via deze ondertunneling ontstaat een veilige doorgang voor heel wat soorten die er voordien niet was. Op deze manier kan migratie tussen verschillende populaties van gladde slang gebeuren, een groot pluspunt.

Tekst: David Beyen

Bekijk hier ook een leuk filmpje over dit project op ons YouTube-kanaal

Met steun van:

Share This